روشهای بروزرسانی تلویزیون ال جی آپدیت تلویزیون ال جی به چند روش مختلف انجام می شود که در این بخش آنها را بررسی می کنیم. یکی از این روشها، روش خودکار است. در این روش، باید تلویزیون را با استفاده از...