اسم و مدل گیرنده مادون قرمز مورد استفاده در تلویزیون
ارتباط بین دو مدار الکترونیکی که با فاصله از هم قرار دارند معمولا به صورت بی سیم (بدونه سیم) انجام می شود. برای این منظور نیاز به اضافه کردن...